VoorwaardenAlgemene voorwaarden van ontwerpburo Horti Verde

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Ontwerpburo Horti Verde, eenmanszaak van Frederike van Mierlo-Fransz

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, respectievelijk hun rechtsopvolgers, met wie Ontwerpburo Horti Verde een overeenkomst sluit, dan wel onderhandeld over de totstandkoming daarvan, of aan wie Ontwerpburo Horti Verde een offerte uitbrengt.

2. Algemeen

2.1  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Ontwerpburo Horti Verde en opdrachtgevers respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

3. De opdracht

3.1 De opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen.

3.2  Offertes, concepten, voorstellen en aanbiedingen van adviezen, overeenkomsten en ontwerpvoorstellen van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het opdracht heeft verstrekt.

3.3 Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de servicekosten, reis-uren, reis- en verblijfkosten of andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

3.5  Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden. Per post of per mail. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling of schriftelijk mee instemt dat opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

3.6  Wanneer de opdrachtgever een zelfde opdracht aan meerdere ontwerpers of ontwerpbureaus uitbesteedt, dient de opdrachtgever  opdrachtnemer hiervan op de hoogte te brengen en te vermelden om welke ontwerpers/ontwerpbureaus het gaat.

4. Aanpassingen en wijzigingen

4.1 Wanneer de oorspronkelijke inhoud van de opdracht verandert kan de prijsopgave gewijzigd worden. De opdrachtnemer is niet gebonden aan de voor de opdracht gegeven prijs wanneer blijkt dat de opdrachtgever meer werkzaamheden verlangt dan is afgesproken. Er is geen verplichting tot levering van een gedeelte van   de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor geheel opgegeven prijs. Kosten van derden worden direct doorberekend; dit geldt ook voor prijswijzigingen bij derden.

4.2 Wijzigingen met betrekking tot de opdracht moeten tijdig en schriftelijk door de opdrachtgever bekend worden gemaakt aan opdrachtnemer. Als dit mondeling gebeurt is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

4.3 Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de opdracht indien:

 1. Zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de opdracht.
 2. De behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist. Bij dit overleg nemen partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.
 3. De volgende omstandigheden geven in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen:
 • relevante wijzigingen van (overheids)voorschriften of -beschikkingen;
 • relevante wijzigingen in het programma van eisen dan wel de oorspronkelijke opdracht;
 • door de opdrachtgever verlangde wijzigingen op, of varianten van, werkzaamheden die reeds goedgekeurd zijn, dan wel onderdeel uitmaken van een fase die reeds goedgekeurd is;
 • extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de opdracht noodzakelijk blijken.
 1. Leidt het overleg als bedoeld in lid 4.3.1 tot en met 4.3.3 tot een aanpassing van de opdracht, dan handelen partijen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 en wordt de opdracht aangepast.

5. Algemene verplichtingen van opdrachtnemer

5.1 Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Bij de beoordeling van de juiste vervulling van de ontwerpopdrachten blijft de esthetische waarde buiten beschouwing, hetgeen onverlet laat dat voldaan dient te worden aan redelijke eisen.

5.2 Opdrachtnemer is gehouden om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te houden, voor zover deze gegevens als vertrouwelijk aan opdrachtnemer bekend zijn of voor opdrachtnemer redelijkerwijze kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

5.3 Opdrachtnemer houdt de opdrachtgever op de hoogte van de uitvoering van de opdracht. En verstrekt naar beste vermogen en tijdig desgevraagd alle inlichtingen, waaronder inlichtingen omtrent de voortgang van de uitvoering van de opdracht, veranderingen van (overheids) voorschriften of- beschikkingen, of veranderingen omtrent de financiële gevolgen van al dan niet noodzakelijke wijziging daarvan, alsmede inlichtingen omtrent overeenkomsten die de opdrachtnemer ter vervulling van de opdracht met derden heeft gesloten.

5.4 Opdrachtnemer bewaart de gegevens die op de opdracht betrekking hebben en waarvan het belang, mede gelet op de aard van de opdracht en de overige omstandigheden, zulks kennelijk vordert op een door haar te bepalen wijze gedurende een periode van twee jaren vanaf de dag, waarop de opdracht is geëindigd.

5.5 Desgevraagd stelt opdrachtnemer, tegen vergoeding van de onkosten, duplicaten van de door hem ter zake van de opdracht bewaarde gegevens ter beschikking aan de opdrachtgever.

5.6 Opdrachtnemer is van de bewaarplicht ontheven, indien hij de door haar bewaarde gegevens aan de opdrachtgever aanbiedt en deze desgevraagd aan de opdrachtgever overdraagt.

6. Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever gedraagt zich jegens opdrachtnemer als een goed en zorgvuldig opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens van opdrachtnemer vertrouwelijk te houden, voor zover deze gegevens als vertrouwelijk aan de opdrachtgever bekend zijn of voor zover de opdrachtgever redelijkerwijs kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

6.2  De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen.

6.3 De opdrachtgever zal documenten die de adviseur bij de vervulling van de opdracht vervaardigt, tijdig beoordelen en na goedkeuring desgevraagd waarmerken. De opdrachtgever is verplicht de adviseur binnen bekwame tijd te waarschuwen indien hij in de adviezen een tekortkoming van de adviseur daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust geweest moet zijn.

6.4 De opdrachtgever deelt schriftelijk aan de adviseur mee welke natuurlijke persoon of personen bevoegd zijn de opdrachtgever te vertegenwoordigen, zo nodig onder vermelding van de beperkingen van zijn of hun bevoegdheid. De opdrachtgever draagt zijn opdrachtgeverschap niet geheel of gedeeltelijk over aan een ander zonder toestemming van de adviseur.

6.5 Om de uitvoering van de opdracht of overeenkomst goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die opdrachtnemer nodig heeft. Dit geldt ook voor het informeren en de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn.

6.6 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen / verkrijgen van de benodigde vergunningen ten behoeve van de uitvoering van door opdrachtnemer verstrekte adviezen en ontwerpen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.7 De opdrachtgever voldoet tijdig aan zijn betalingsverplichting.

7. Gebruik van diensten/producten van derden

7.1 Gebruik van diensten/producten van derden met betrekking tot de opdracht zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer kan als tussenpersoon optreden; hier staat een afgesproken vergoeding tegenover. Wanneer betaling aan derden via opdrachtnemer verloopt is zij gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot op de kosten te verlangen.

7.2 Opdrachtnemer is bevoegd werkzaamheden onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, zulks onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.

7.3 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

7.4 De opdrachtgever zal indien en voor zover opdrachtnemer als gemachtigde is aangewezen; niet buiten opdrachtnemer om orders en aanwijzingen geven aan derden. Indien de opdrachtgever in een dringend geval desondanks orders of aanwijzingen als hier bedoelt heeft gegeven, zal hij opdrachtnemer daarvan onverwijld in kennis stellen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van orders en aanwijzingen als hier bedoeld.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro exclusief BTW. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8.2  Opdrachtnemer heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

8.3  Wanneer de opdrachtgever betalingsverplichtingen aan opdrachtnemer niet nakomt heeft opdrachtnemer het recht alle met betrekking tot de overeenkomst overgedragen rechten en leveringen op te schorten tot het moment dat aan de betalingsverplichting is voldaan. De opdrachtgever mag tot dat moment de ontwerpen niet gebruiken. De opdrachtnemer mag voldoende zekerheid voor de betaling verlangen en is gerechtigd de opdracht te staken wanneer deze zekerheid niet kan worden gegeven.

9. Termijn en levering

9.1  De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en niet als definitieve termijnen aan te merken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst kan de overeengekomen levertijd overschreden worden.

9.2  In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14-dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever opdrachtnemer hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van opdrachtnemer dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10. Bepalingen van toepassing op opzeggingen: tussentijdse beëindiging van de opdracht

10.1  Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt waarin te minste de gronden van de opzegging dienen te worden vermeld alsmede de datum waarop de opzegging ingaat. Na de omschreven mededeling treden partijen met bekwame spoed in overleg omtrent de gevolgen hiervan.

10.2 Opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken indien de opdrachtgever niet, of niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichtingen jegens opdrachtnemer voldoet. Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte ontwerp- of advieswerkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

10.3  Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

10.4 Indien de opdrachtgever zonder grond de opdracht heeft opgezegd, dan is de opdrachtgever verplicht om de declaratie van opdrachtnemer naar de stand van de werkzaamheden te betalen: het honorarium, de bijkomende kosten, de toezichtkosten, alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die opdrachtnemer ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op verdere vervulling van de opdracht. De opdrachtgever is bovendien verplicht 10% van het resterende deel van de kosten te betalen, die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht.

11. Overmacht

11.1 Ziekte en/of tijdelijke arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer ontslaat hem van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht. De opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten en schade. Opdrachtnemer zal ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk melden aan de opdrachtgever, de opdrachtgever heeft na ontvangst van deze melding het recht de betrokken overeenkomst schriftelijk te ontbinden, echter met de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

12.2 De door de opdrachtnemer te vergoeden schade wordt per opdracht beperkt tot het bedrag gelijk aan het honorarium dat de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten en overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen 14-dagen na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

12.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming is de adviseur uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de directe schade.

12.4 Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten evenmin als de kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.

12.5 De opdrachtgever is verplicht, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, in goed overleg de opdrachtnemer de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening tekortkomingen, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen onverminderd de aansprakelijkheid van de adviseur voor schade ten gevolge van de tekortkomingen.

12.6 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de adviseur bij opdrachten die betrekking hebben op de totstandkoming van een object alleen aansprakelijk voor schaden die niet zouden worden gedekt door een gebruikelijke CAR-verzekering of een vergelijkbare verzekering.Op de opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

12.7  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade

 • ontstaan door werkzaamheden die niet onder regie van opdrachtnemer zijn uitgevoerd;
 • ontstaan doordat de opdrachtgever niet beschikt over de voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke vergunningen;
 • ontstaan aan leidingen en kabels die niet op aan opdrachtnemer overlegde tekeningen staan vermeld en niet door de opdrachtgever schriftelijk onder de aandacht van opdrachtnemer zijn gebracht;
 • ontstaan door onduidelijke of onjuiste informatie verstrekt door opdrachtgever.

12.8 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan detailtekeningen en/of constructietekeningen, deze dienen altijd eerst te worden goedgekeurd door de uitvoerende partij of een onafhankelijk deskundige, voordat de tekeningen gebruikt worden als uitgangspunt voor de realisatie. Indien gewenst kan opdrachtnemer hiervoor een hovenier, aannemer en/of architect benaderen.

12.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de aanwezigheid van verborgen objecten in de grond, zoals bijvoorbeeld olietanks, gierputten, stortplaatsen, e.d. voor de uitvoering van de overeenkomst en/of veroorzaakte schade aan deze objecten.

12.10 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van aansprakelijkheid voor en de gevolgen van aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde diensten.

12.11 Indien de overeenkomst het opleveren van een beplantingsplan en/of het leveren van planten omvat, kan de opdrachtnemer voor het aanslaan van de planten of doodgaan van planten door externe factoren niet aansprakelijk worden gesteld.

12.12 Elke aansprakelijkheid vervalt na verloop van 3 maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

12.13 Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de opdracht.

13. Geschillenregeling

13.1 Verschillen van mening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden zoveel mogelijk langs minnelijke weg, daaronder inbegrepen mediation, opgelost.

13.2 Indien de opdrachtgever tijdens de opdracht stuit op essentiële vragen over de uitvoering ervan en opdrachtnemer daarover naar zijn oordeel niet voldoende opheldering kan geven, staat het de opdrachtgever vrij informatie in te winnen bij instanties om zijn probleem aan te horen en de situatie vakmatig te verduidelijken. Evenzo staat het opdrachtnemer vrij om instanties in te schakelen om over een probleem van professionele aard, gerezen in de uitvoering van een opdracht, te adviseren.

13.3 Indien er sprake is van een geschil tussen de partijen bij een opdracht kan een instantie formeel om bemiddeling worden gevraagd om te assisteren bij het tot stand brengen van een regeling van het geschil. Een opdracht daartoe dient door beide partijen gezamenlijk aan de instantie te worden verstrekt en heeft het uitdrukkelijke doel om partijen tot een overeenkomst te brengen. De besluitvorming om tot zo’n overeenkomst te komen ligt evenwel in handen van partijen.

13.4 De kosten van inschakeling van een bemiddelingsinstantie komen in het geval van bemiddeling gelijkelijk voor rekening van partijen. De kosten van counseling komen voor rekening van de aanvrager.

13.5 Alle geschillen welke niet door middel van mediation kunnen worden geslecht, welke geschillen mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. Samenvoeging van het arbitraal geding met een ander arbitraal geding zoals voorzien in art. 1046 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, is uitgesloten.

14. Intellectuele eigendom, eigendoms- en auteursrecht

14.1 Het intellectuele eigendom van de door opdrachtnemer geschreven documenten, ontworpen schetsen en tekeningen en gemaakte foto’s e.d. verblijft bij opdrachtnemer.

14.2 Opdrachtgever is niet bevoegd om ontwerpen van opdrachtnemer te wijzigen en/of in gewijzigde vorm ten uitvoer te brengen tenzij daarover van tevoren met opdrachtnemer is overlegd en deze daarvoor toestemming heeft verleend.

14.3 Opdrachtnemer heeft het alleenrecht haar documenten, schetsen, tekeningen, foto’s e.d. openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen.

142.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming documenten, schetsen, tekeningen, foto’s e.d. van het uit te voeren/uitgevoerde werk zonder vermelding van opdrachtnemer openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

12.5 Opdrachtnemer heeft de vrijheid alle ontwerpen en tekeningen te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit.

15. Overige bepalingen

15.1  Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen bindend wanneer zij niet in strijd zijn met de voorwaarden van opdrachtnemer en opdrachtnemer deze voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

15.2 Toepasselijk recht. Op de opdrachten en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.